Banner Kancelarii Adwokackiej Adwokat Pauliny Andruchów

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz nakładu pracy adwokata.

W ramach współpracy z Kancelarią istnieje możliwość za­war­cia umowy o stałą ob­sługę prawną, co po­zwala  na ko­rzy­sta­nie z ob­sługi praw­nej Kan­ce­la­rii w spo­sób od­po­wia­da­jący in­dy­wi­du­al­nym po­trze­bom Klienta in­sty­tu­cjo­nal­nego. Umowa o stałą ob­sługę prawną za­pew­nia Klien­towi naj­bar­dziej kom­for­towy spo­sób ko­rzy­sta­nia z usług Kan­ce­la­rii, a także op­ty­ma­li­zuje kosz­ty udzie­la­nej po­mocy praw­nej. Umowa o stałą ob­sługę prawną po­zwala Kan­ce­la­rii le­piej po­znać po­trzeby Klienta, jak rów­nież uła­twia bez­po­śred­nią współ­pracę Klienta z Kan­ce­la­rią.

Kontakt

Adwokat Paulina Andruchów
ul. Jaworzyńska 14/5, 59-220 Legnica

Tel. Kom 516-879-820

e-mail adwokat@paulinaandruchow.pl

Godziny urzędowania Kancelarii 9:00 – 16:00

Istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia terminu wizyty w Kancelarii poza godzinami urzędowania oraz w dni wolne od pracy.