Banner Kancelarii Adwokackiej Adwokat Pauliny Andruchów

Prawo karne i prawo wykroczeń:

- udział w postępowaniach przygotowawczych ( dochodzenie, śledztwo ),

- obrona oskarżonych i obwinionych przed sądami,

- reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem,

- postępowanie wykonawcze, np. o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, przerwa w wykonaniu kary,

- sprawy o ułaskawienie.

 

Prawo cywilne i nieruchomości:

- sprawy, których przedmiotem jest opieka i kuratela,

- kwestie związane z kupnem, sprzedażą ruchomości i nieruchomości,

- ochrona prawa własności i posiadania rzeczy,

- sprawy dotyczące z współwłasnością rzeczy i praw,

- zasiedzenie nieruchomości,

- dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,

- krajowa i międzynarodowa egzekucja zobowiązań,

- opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych,

- sprawy z zakresu umów spółki cywilnej,

- windykacja należności, w tym: sporządzanie wezwań do zapłaty,sporządzanie projektów ugód przedsądowych, prowadzenie negocjacji,reprezentacja w sprawach sądowych oraz postępowaniu egzekucyjnym.

 

Odszkodowania:

- szkody osobowe,

- szkody rzeczowe i majątkowe,

- błędy medyczne,

- wypadki przy pracy i choroby zawodowe,

- wypadki w gospodarstwach rolnych,

- wypadki wynikające z zaniedbań obowiązków, m.in. z tytułu upadku na śliskiej lub uszkodzonej powierzchni, wypadki w sklepach, restauracjach, podczas imprez masowych,

- zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych,

- zadośćuczynienie w związku ze śmiercią osoby najbliższej.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

- sprawy o rozwód, separację,

- przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny tzw. alimenty w czasie trwania małżeństwa,

- sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,

- pochodzenie dziecka: uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa.

 

Opieka nad dzieckiem : 

- władza rodzicielska nad dzieckiem – pozostawienie, ograniczenie, pozbawienie, kontakty z dzieckiem, alimenty,

- łożenie na utrzymanie rodziców/rodzeństwa,

- ubezwłasnowolnienie.

 

Prawo spadkowe:

- stwierdzenie nabycia spadku,

- uznanie za niegodnego dziedziczenia,

- dział spadku, dział spadku wraz z podziałem majątku wspólnego, dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności,

- sprawy o zachowek,

- wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom.

 

Obsługa firm

Kan­ce­la­ria adwokacka adwokat Pauliny Andruchów zaj­muje się rów­nież ob­sługą prawną firm. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców m.in. z zakresu ubezpieczeń, odszkodowań, windykacji należności. Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w na­stę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach:

- za­kła­da­nie spółek prawa han­dlo­wego oraz in­nych pod­mio­tów go­spo­dar­czych, w tym przy­go­to­wy­wa­nie wszel­kiego ro­dzaju do­ku­men­tów zwią­za­nych z re­je­stra­cją,

- roz­wią­zy­wa­nie, li­kwi­da­cja spółek,

- prze­kształ­ca­nie, łącze­nie, po­dział spółek prawa han­dlo­wego,

- do­radz­two w spra­wach kor­po­ra­cyj­nych,

- konsultacje oraz sporządzanie opinii prawnych w ramach bieżącej działalności firmy,

- kompleksowa po­moc przy za­wie­ra­niu umów sto­so­wa­nych w ob­ro­cie go­spo­dar­czym, sporządzanie i opiniowanie projektów umów, statutów, uchwał, regulaminów,

- reprezentowanie przed sądami i instytucjami

- pro­wa­dze­nie po­stę­po­wa­nia upa­dło­ścio­wego i na­praw­czego,

 

Powyższy katalog spraw, prowadzonych przez Kancelarię, ma charakter przykładowy.

Kontakt

Adwokat Paulina Andruchów
ul. Jaworzyńska 14/5, 59-220 Legnica

Tel. Kom 516-879-820

e-mail adwokat@paulinaandruchow.pl

Godziny urzędowania Kancelarii 9:00 – 16:00

Istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia terminu wizyty w Kancelarii poza godzinami urzędowania oraz w dni wolne od pracy.